Fundacja "BEZ ŚCIAN"

Fundacja Inicjatyw Społecznych 'Bez Ścian'

O nas

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Bez Ścian” została powołana 23.10.2013 r i swoją siedzibę ma w Gdyni. Celem Fundacji jest wykonywanie zadań pożytku publicznego w zakresie m.in.:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
• działalności charytatywnej
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
• ochrony i promocji zdrowia
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
• wypoczynku dzieci i młodzieży
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
• promocji i organizacji wolontariatu
• pomocy Polonii i Polakom za granicą
• promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
• działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Ludzie

Aleksander Bałuczyński

Fundator, aktywista, pasjonat pomagania, doradca, duszpasterz.

Anna Bałuczyńska

Żona Aleksandra, muzyk, lektor angielskiego, tłumacz, nauczyciel muzyki, jest mamą dla wszystkich potrzebujących matczynej miłości.

Beata Łukaszuk

Wielowymiarowa, kreatywna aktywistka, doświadczony twórca projektów miękkich dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak trzeba pomóc to przerzuci nawet tonę węgla.

Działalność Fundacji

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Pomoc Dagmarze i Piotrowi – pomoc w załatwianiu codziennych spraw, wsparcie we współpracy z urzędami i instytucjami pomocy społecznej, wsparcie w rozwiązywaniu problemów wynikających z ich niepełnosprawności.

Kierowanie do ośrodków

Kierowanie do ośrodków dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

Organizacja wypoczynku

Organizacja wypoczynku dla sierot i dzieci zmagających się z różnymi problemami. 

„Filary ognia”

W 2015 r. Fundacja zorganizowała przyjazd i występy grupy teatralnej ze Stanów jednoczonych. Musical „Filary ognia” opowiada historię apostoła Pawła, początkowo najgorliwszego z wszystkich prześladowców chrześcijan, a potem głównego krzewiciela chrześcijaństwa. Musical ten jest pomostem między pierwszym wiekiem naszej ery a czasami współczesnymi. Przeniesieni do czasów Dziejów Apostolskich, widzowie stają się świadkami pełnego cierpień życia Pawła oraz osiągnięć i cudów dokonanych ręką Boga w świecie pełnym zamętu. Oglądający „Filary ognia” poznają przesłanie Chrystusa widziane oczami Pawła oraz mieszkańców Rzymu tamtych czasów!

O twórcy musicalu:
Brent Grosvenor jest scenarzystą, reżyserem i właścicielem Lights up Productions od 1997 roku. Już pierwszy musical Brenta, „From My Rags To His Riches”, okazał się sukcesem. Następne produkcje podbijały serca widzów. Zaskakująca i wciągająca historia miłości w „Lost in Vegas”, epicki obraz męki Chrystusa w „The Passion of The King”, czy najnowsza produkcja „Mystery” oparta na życiorysach takich postaci jak C.S. Lewis i Dietrich Bonhoeffer, podbijają sceny nie tylko za oceanem, ale także w wielu stolicach europejskich. Musicale autorstwa Brenta były wystawiane w niemal wszystkich stanach USA oraz 16 innych krajach. Z żoną Tami i dwoma córkami, Arią i Victorią, mieszka w Conneticut oraz służy w lokalnym Kościele Zielonoświątkowym, gdzie jest również pastorem. Aktorzy występujący w musicalu „Pillars of Fire” (Filary Ognia) to zespół Lights up Productions i zaprzyjaźnieni artyści z różnych stron świata. Wszyscy, łącznie z Brentem Grosvenorem, traktują swoją pracę jak misję i poświęcają się jej z ogromnym zaangażowaniem. Ideą Grosvenora jest teatr profesjonalny, żywy, inspirujący, dotykający duszy. Teatr, który niesie chrześcijańskie przesłanie nadziei i ma realny wpływ na życie widzów.

Projekt & realizacja: riseproject.pl  © Wszelkie prawa zastrzeżone | 2023