O nas

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Bez Ścian” została powołana 23.10.2013r. i swoją siedzibę ma w Gdyni.

Cele statutowe

Celem Fundacji jest wykonywanie zadań pożytku publicznego w zakresie m.in.:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. działalności charytatywnej
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 6. ochrony i promocji zdrowia
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 1. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 4. wypoczynku dzieci i młodzieży
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 6. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 7. promocji i organizacji wolontariatu
 8. pomocy Polonii i Polakom za granicą
 9. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 10. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Anna Bałuczyńska

Żona Aleksandra, muzyk, lektor angielskiego, tłumacz, nauczyciel muzyki, jest mamą dla wszystkich potrzebujących matczynej miłości.

Aleksander Bałuczyński

Fundator, aktywista, pasjonat pomagania, doradca, duszpasterz.

Beata Łukaszuk

Wielowymiarowa, kreatywna aktywistka, doświadczony twórca projektów miękkich dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak trzeba pomóc to przerzuci nawet tonę węgla.